فرصت های شغلی

جهت همکاری با شرکت فرآشیان، فرم ذیل را به دقت تکمیل کرده و ارسال کنید و یا رزومه کامل خود را به آدرس info@farashian.ir ارسال کنید.

 

قسمت الف) اطلاعات کلی


قسمت ب) سوابق تحصیلی
مدرک تحصیلی دانشگاه محل تحصیل سال اخذ مدرک ملاحظات
کارشناسی
کارشناسی ارشد
دکتری
قسمت ج) سوابق شغلی
لطفا سوابق شغلی خود را به ترتیب سال در کادر ذیل وارد کنید.

قسمت د) مهارت های نرم افزاری
لطفا مهارت های خود در زمینه رایانه را در کادر ذیل وارد کنید.